Технически паспорт на сгради – какви документи са ни необходими за него?

За изготвянето на технически паспорт на сгради са ни нужни други няколко документа. Такива са:

 • Акт по образец № 15;
 • Кадастрално удостоверение;
 • Разрешението, което сме получили за строеж;
 • Проектната документация на сградата;
 • Разрешението за ползване;
 • Документирани промени, настъпили след разрешението за ползване;
 • Нотариален акт и скица;
 • Удостоверение от Агенцията по вписванията (при собственик ЮЛ) и документи на собственика на обекта;
 • Фактури за платени битови сметки (електроенергия, ТЕЦ, газоснабдяване, студена и топла вода) за последните 3 години назад;
 • Сертифицирани от акредитиран орган за контрол електроконтролни измервания и др.

Наредба 5 на МРРБ гласи, че от I до IV категория технически паспорт на сгради се изготвят от консултанти

За V категория паспортът ще се издава от технически ръководители. Тези обстоятелства са валидни само за новите сгради.

По по-особен начин стои въпросът с паспортите на сгради, строени преди 2007 г. Голяма част от тях вероятно не разполагат с някои от горепосочените документи (изгубени са, унищожени и др.). Ето защо те допълнително ще трябва да бъдат обследвани от способни и компетентни лица.

С какви срокове разполагате, за да извадите технически паспорт на сгради?

Отново тези срокове зависят от вида на сградите. За сградите каквито са:

 • Жилищни сгради, обявени за паметник на културата с национално и световно значение (I Категория);
 • Жилищни сгради, обявени за паметник на културата с местно значение (II категория);
 • Жилищни сгради с високо застрояване – повече от 5 етажа срокът е бил до 31 декември 2015 г.
 • За сградите със средно застрояване срокът е бил до 31. 12. 2017 г. За останалите, попадащи в V категория, т.е. с ниско застрояване, срокът е бил до 31. 12. 2019 г. Ако собствениците не са се съобразили с тези срокове, сега ще трябва да го направят. И ще трябва да се сдобият с технически паспорт на сгради до 31. 12. 2022 г.

Какво следва след издаването на паспортите?

В рамките на 3 месеца след издаването на паспорта общото събрание на собствениците приема решения за последващите мерки и указания. С тези решения се определят размерът и разпределението на средствата, както и срокът за тяхното събиране.

Техническите паспорти включват информация относно настъпилите в характеристиките на строежите промени. Такива промени са например надстрояването, пристройките, реконструкциите и др.

Дори да сте решили да избегнете хамалогията по изготвяне на технически паспорт на сгради, няма да успеете. Кметовете на общините имат право да изискат тези документи, като ще платите разходите от своя джоб. Не само имат право, но и ще го направят.